Politikken

Partiprogram 2019-2023

Alle skal med i Hamar!

Arbeiderpartiets politikk bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Hamar Arbeiderparti har en visjon om et samfunn der alle er likeverdige og har samme muligheter uavhengig av kulturelt, økonomisk og sosialt utgangspunkt. Vi vil stimulere til driftige og dynamiske bydeler og aktive og levende grender. 

Arbeid for alle har gjennom alle tider vært en av hjertesakene for Arbeiderpartiet. Vår velferd er tuftet på at folk arbeider. Derfor er arbeidsplasser viktig. Vi vil stimulere til at både gründere og etablert næringsliv skal få levedyktige betingelser, slik at vi får vekst i kommunen vår.

Her finner du et utdrag med noen av de viktigste punktene fra programmet vårt, med lenke til programmet i sin helhet nederst. 

Besøk også vår valgkampside for å lese mer om alle våre kandidater og hva vi vil med Hamar de neste fire årene!          


En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Hamar Arbeiderparti vil være en foregangskommune på klima og miljø.

Framtidsrettede og klimavennlige lokalsamfunn 

Verden står overfor store klimautfordringer. Det tar vi på alvor. Hamar Arbeiderparti setter klima og miljø høyt på dagsordenen. Vi ønsker at Hamar kommune skal framstå forbilledlig på klima og miljø. Hamar Arbeiderparti vil legge FNs bærekraftsmål til grunn for vår politikk. 

Kompakte byer reduserer transport- og energibehov. Vi vil bevare sammenhengende grøntområder rundt byen. Vi vil skape en levende og mangfoldig by gjennom en blanding av boliger, service og næring. Hamar Arbeiderparti vil fremme en politikk som støtter opp under mer handel i sentrum.

Det skal være lett å velge klimavennlig transport i Hamar. Hamar kommune må sørge for at bilbasert reisebehov reduseres mest mulig. Det forutsetter et godt kollektivnett i og inn mot byen fra distriktene. 

Hamar Arbeiderparti vil presse på for å få dobbeltspor til Hamar raskest mulig, sørge for elektrifisering av Røros- og Solørbanen, samt samarbeide med Innlandet fylkeskommune for å få et best mulig busstilbud i Hamarregionen.

Hamar Arbeiderparti vil:

 • Jobbe aktivt for å utvikle sykkelbyen Hamar som et ledd i klimasatsingen.
 • Ha mer og bedre fortetting i sentrum.
 • Utrede behov for en byantikvar.
 • At Tjuvholmen blir et område for både grøntarealer og byutvikling.
 • Ta aktivt grep for vern av matjord.
 • Jobbe for dobbeltsporet jernbane til og gjennom Hamar raskest mulig.
 • Utvikle knutepunkt ved jernbanen med næringsbygg, offentlige formål og boliger.
En lærer hjelper en av elevene sine med skoleoppgaver. Foto: Øivind Haug

Hamar Arbeiderparti vil bygge sterke lag rundt det enkelte barn.

En god oppvekst for alle i Hamar

Hamar Arbeiderparti mener voksenpersoner må ta et større ansvar for å bygge sterke lag rundt det enkelte barn. Det skal være kort tid mellom et behov som er avdekket, til den første hjelpen er satt i gang. Barns behov skal ikke bare være et vedtak i et system, men følges opp med den respekt og kjærlighet som er nødvendig. Barn skal kjenne seg trygge på at de kan melde om behov til voksenpersonene de har rundt seg, og vite at det blir fulgt opp. 

Hamar Arbeiderparti ønsker å utvikle en modell for utvikling av et systematisk samarbeid, Hamarhjelpa. Det innebærer at barnet/ungdommen settes i fokus, og hvor et tverrfaglig team jobber med løsninger for å dekke behovet. 

Hamar Arbeiderparti vil legge om skolefritidsordningen til en aktivitetsskole, med klare krav til innhold og pris. Vi vil sørge for at den nye aktivitetsskolen har rom for fellesskap, lek, fysisk aktivitet, kreativitet og tilbud om leksehjelp. En slik skole vil være tuftet på at alle aktiviteter skjer innenfor en kjernetid mens barnet er på skolen.

Flere barn i Hamar gruer seg til første skoledag etter sommerferien fordi de ikke har en ferietur/ferieopplevelse å fortelle om. Hamar Arbeiderparti vil at alle barn i kommunen skal få en ferieopplevelse å glede seg til.  

Hamar Arbeiderparti vil:

 • Rask aksjon for barn og unge som trenger hjelp.
 • Ansette flere sosiallærere og helsesykepleiere i skolen.
 • Prioritere nødvendige ressurser til barnehage og skole i tråd med bemanningsnormen. 
 • Lage en plan for opprusting av skolebygg og uteområder.
 • Innføre aktivitetsskole i stedet for dagens skolefritidsordning. 
 • Gi et tilbud til barn og unge i sommerferien.
 • Øke tilskuddet til ferieklubben.
 • Ha en mobbefri skole i klasserom, skolegården og i sosiale medier.
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Trygge og gode helse- og omsorgstjenester for alle 

Hamar Arbeiderparti tar på alvor at antall eldre øker og at flere vil bo hjemme. Dette betyr at brukere, pasienter og pårørende skal motta tilrettelagt hjelp når de trenger det, ut fra den enkeltes behov og mestringsevne. Vi vil styrke helse- og omsorgstjenesten med økte stillingsbrøker. Med tverrfaglige, koordinerte og tilstrekkelige tjenester setter vi bruker, pasient og pårørende i sentrum. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner, og vi vil øke innsatsen for å styrke tilbudet til eldre. 

Hamar Arbeiderparti vil sikre gode velferdstjenester og en trygg, verdig og aktiv alderdom. Vi vil at eldre skal være sjef i eget liv. Det gjør vi gjennom å sikre gode sosiale møtearenaer, folkehelsetiltak, tilrettelagte botilbud og brukermedvirkning. Ivaretakelse av eldres psykiske og fysiske helse er viktig for å oppnå god folkehelse. 

Hamar Arbeiderparti vil fremme mestring i hverdagen ved at eldre hjelper eldre eller at ungdommens kompetanse utnyttes i samarbeid med eldre. Å bo hjemme og føle seg trygg i eget hjem er en selvfølge. Integrering av velferdsteknologi fra byggestart vil gi mulighet for å bo i eget hjem livet ut.

Hamar Arbeiderparti vil:

 • Styrke samarbeidet med frivilligheten til helse- og omsorgstjenesten.
 • Ta i bruk velferdsteknologi fra byggestart i alle kommunale eldre-, helse- og omsorgsboliger.
 • Anvende velferdsteknologi som et middel for at brukerne kan bo hjemme lenger.
 • Styrke det tverrfaglige helse- og omsorgstilbudet.
 • Ha tidlig innsats for god psykisk helse for eldre i form av kulturtilbud, sosiale møtearenaer og tilbud om fysisk aktivitet.
 • At omsorgsboliger og boligtun for eldre i størst mulig grad etableres på steder hvor brukerne har en naturlig tilhørighet.
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Trygt arbeidsliv i Hamar

En av kommunens viktigste oppgaver er å levere gode velferdstjenester til innbyggerne. For å lykkes med dette er de ansatte viktig. Hamar Arbeiderparti ønsker å bidra med et kompetanseløft for nåværende medarbeidere, og rekruttering av engasjerte og kompetente nyansatte. Hamar kommune skal være en attraktiv kommune å jobbe i. God arbeidsgiverpolitikk handler om medbestemmelse og medvirkning for de ansatte. Kommunens ansatte skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. 

Innenfor kommunesektoren ser vi økende arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og skatteunndragelser. For Arbeiderpartiet er det viktig at Hamar kommune skal være en samfunnsansvarlig offentlig innkjøper. Ved innkjøp skal kommunen forsikre seg om at ansatte hos underleverandører og leverandører i andre land har forsvarlige arbeidsvilkår. 

Sterke og ansvarlige organisasjoner i arbeidslivet er viktig for høy sysselsetting. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og mening i livet. Et organisert arbeidsliv bidrar til økt verdiskaping, produktivitet og innovasjon, og gjør det norske arbeidsmarkedet svært konkurransedyktig. Fagbevegelsen og tillitsvalgte kjenner arbeidsplassene, ansatte og utfordringene i det daglige arbeidet. 

Hamar Arbeiderparti  vil:

 • At heltid skal være en rettighet – deltid en mulighet. Hovedregelen skal være utlysing av kun faste stillinger
 • Sikre en god grunnbemanning i velferdstjenestene
 • Sikre at alle medarbeidere som trenger det får tilbud om kompetanseheving
 • Sørge for en ytterligere opptrapping av antall lærlinger fra 1 per 1000 innbyggere til 1,5 per 1000 innbyggere i Hamar kommune
 • Bidra til at flere, særlig de unge, kommer ut i arbeid
 • Utvikle Hamar kommunes næringspolitikk i tråd med gjeldende næringsplan og støtte eksisterende planer for vekst, innovasjon og utvikling
 • Utrede mulighet for næringsutvikling på flyplassen
 • Arbeide aktivt for at flere offentlige arbeidsplasser etableres i Hamar