Gratis barnehageplass til alle

Hamar Arbeiderparti har sendt inn forslag om gratis barnehageplass for alle til det kommende landsmøtet i april:

Begrunnelse:
Alle barn i Norge skal ha gratis barnehageplass.  Dette må være det neste store velferdsløftet i byggingen av Norge. Barnefamilienes hverdag har endret seg betydelig de siste tiårene, og nå går 90 % av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage. 

Barnehagene har fått en svært viktig rolle som inkluderende fellesinstitusjon i samfunnet. Skal barn fra ulike sosiale lag sikres de samme muligheter i livet, må barnehagene være for alle og brukes av alle. Et hinder for dette, er foreldrebetalingen i barnehagene.  Barnehager bidrar til likestilling og integrering, og gir barna en god start på utdanningsløpet. En gratis barnehage omfatter alle barn, og vil styrke barnehagens betydning som inkluderende fellesarena - kulturelt, språklig og sosialt.

Det foreslås at Kontantstøtten avvikles og brukes til delfinansieringen av reformen, og at Staten fullfinansierer resten.