Høringsuttalelse InterCity Sørli - Brumunddal

Medlemsmøtet i Hamar Arbeiderparti vedtok 14. september sin høringsuttalelse til kommunedelplan InterCity Dovrebanen for strekningen Sørli til Brumunddal. Medlemsmøtet hadde en god debatt, og styrets innstilling med noen endringer ble vedtatt.

original_1478639021_272515

Her kan du lese hele høringsuttalelsen:

Høringsuttalelse Intercity Dovrebanen Kommunedelplan Sørli - Brumunddal

Hamar Arbeiderparti behandlet på sitt medlemsmøte 14. september 2016 vår høringsuttalelse til Kommunedelplan InterCity Dovrebanen Sørli – Brumunddal.

Viktigheten av utbygging av InterCity og Nasjonal Transportplan

Hamar Arbeiderparti har i hele prosessen ment at det er viktig at hele InterCity-utbyggingen skjer i henhold til oppsatt fremdriftsplan. Dobbeltspor helt til Hamar i 2024 og videre til Brumunddal i 2026 og Lillehammer i 2030. Jernbaneutbygging er ikke bare lokalpolitikk, men også viktig for hele regionen og landet. Hamar Arbeiderparti mener det er viktig å holde fremdrift, slik at vi sikrer utbyggingen i neste planperiode for NTP som vedtas våren 2017.

Byutvikling

Hamar Arbeiderparti har ved tidligere høringsuttalelser og vedtak lagt vekt på at det for byens utvikling er viktig med en bynær stasjon. Alternativene med stasjon langs K1 vest-2b, K1 vest-3b og K2 midt-1a vil gi en stasjon som ligger i dagens sentrumskjerne. Alternativ K3 øst-3 ser vi større utfordringer med for en helhetlig byutvikling rundt dagens sentrum. K3 vil gi Hamar kommune en utfordring med å lage naturlige forbindelseslinjer mellom togstasjon/kollektivknutepunkt og Hamar sentrum.

Hamar Arbeiderparti mener det er kommunens hele og fulle ansvar å bestemme hvor og hvordan Hamar sentrum og området rundt stasjonsområdet skal fortettes og utvikles. Hamar Arbeiderparti mener Jernbaneverket ikke kan stille krav til en spesifikk fortetting i sitt forslag til kommunedelplan, jf. Punkt 9.3 i JBVs sammenstilling og anbefaling (s. 41 og 42). Vi er uenige i at gitte premisser skal gi føringer for endelig valg av trase.

Hamar kommune har en gjeldende kommunedelplan for strandsonen som ble vedtatt i juni 2003. Her er det lagt føringer for at kommunen ønsker en fortetting på Espern-området. Dette vil også være et sentralt område for fortetting i ny kommunedelplan for intercity hvis vedtaket blir trase langs K1. I tillegg ønsker Hamar Arbeiderparti en videre fortetting på Tjuvholmen som del av utviklingen rundt sentrum. I eksisterende kvartalsstruktur er det også rom for høyere utnyttelsesgrad.

K1 vest-3b Kulvert

For alternativ K1 vest-3b vil Hamar Arbeiderparti be om at kulvertløsningen over Hamarbukta bygges på en slik måte at høyde og inngang endres til det bedre. Vi mener det bør sees på om inngangen til kulverten kan flyttes lenger sørøst mot stasjonen. Dersom dette gjør at stasjonsområdet må flyttes tilsvarende mener vi det vil være en god løsning dersom denne korridoren skal velges. Vi mener det må sees på om kotehøyden på stasjonen og sporene må være på kote 128 som foreslått. Hamar Arbeiderparti mener at det må vurderes om denne kan senkes til dagens nivå.

Hamar Arbeiderparti mener det er viktig at Jernbaneverket ved valg av denne traseen både i anleggsperioden og etter ikke rører Koigen, slik de har lovet.

Hamar Arbeiderparti mener at barrierevirkningen på en kulvertløsning må være minst mulig. Samtidig ser vi mulighetene en ny strandsone på utsiden av kulverten vil gi, i forlengelsen av Koigen mot Tjuvholmen.

K1 vest—2b Bro

Hamar Arbeiderparti avviser broalternativet K1 vest-2b. Dette alternativet er det som vil lage mest støy har og har størst barrierevirkning mellom sentrum og Mjøsa.

K3 øst-3 Vikingskipet

Hamar Arbeiderparti har tre synspunkter for K3 øst-3. Det ene er at dette alternativet er det som fremstår med klart lengst avstand til dagens sentrum. Vi mener dette vil gi kommunen utfordringer i det videre arbeidet med sentrumsutvikling, men også muligheter for å utvikle Hamar sentrum mot Mjøsa med en strandsone uten barrierer. Hamar Arbeiderparti mener de miljømessige konsekvensene av å legge traseen over dyrket mark og i og ved RAMSAR-området vil skape utfordringer. Ved valg av denne traseen ber vi om at det blir sett på muligheten for en landbrukskulvert over Børstad. Hvordan parkeringsplasser for arrangement i Vikingskipet skal løses ved ny stasjon her må også fremkomme.

K2 midt-1a Midt

Hamar Arbeiderparti mener at det på bakgrunn av utredningen Jernbaneverket har gjennomført ikke er anbefalt å jobbe videre med dette alternativet.

Parkering

Alle tre korridorer/stasjonsplasseringer krever en opparbeidelse av tilstrekkelig med parkeringsplasser for NSBs kunder, samt et godt utbygd kollektivknutepunkt.

Konsekvens av å gå mot JBV

Hamar Arbeiderparti mener det er viktig at mulige konsekvenser for videre utbygging av dobbeltsporet jernbane kommer på bordet, dersom kommunestyret vedtar en kommunedelplan som Jernbaneverket har frarådet.

Hva vil konsekvensen bli dersom kommunestyret vedtar K2 midt-1a eller K3 øst-3?

Anleggsperioden

Hamar Arbeiderparti mener konsekvensen for kulvertløsning og byggearbeid frem til Stormyra må vises på en bedre måte. Hvor mange eiendommer blir berørt i utbyggingsfasen? Hvordan vil kulverten bli utformet i etterkant av arbeidene på traseen vest for Koigen og mot Stormyra? Dette er sentrale spørsmål i det videre arbeidet.

Hamar Arbeiderparti mener at ved bygging av tunnel og kulvert bør anleggsarbeidet og uttak av masse skje fra nordsiden av Furuberget på Jessnes i Ringsaker kommune.

Også i en anleggsperiode på trase øst vil få konsekvenser for blant annet trafikkavvikling inn og ut av sentrum. Trafikkavviklingen må det legges gode og gjennomførbare planer for.

Avbøtende tiltak

Uavhengig av valg av trase ved endelig vedtak i kommunestyret er det viktig at Hamar kommune og Jernbaneverket holder god dialog og tidlig avklarer hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle for de ulike traseene. Avbøtende tiltak for eiendommer, strandsone, infrastruktur, miljø m.v. er viktige. Dette må kommunen og staten komme nærmere tilbake til.

Dette vil blant annet dreie seg om utvikling av ny strandsone utenfor kulvert og hvordan man kan knytte sentrum og eventuell stasjon ved Vikingskipet tettere sammen.

Foreløpig anbefaling

Med forbehold om at det ikke kommer frem avgjørende ny informasjon så anbefaler Hamar Arbeiderparti korridor vest alternativ K1 3b kulvert med stasjonsplassering ved dagens stasjon. Med det vektlegger vi hensynet til en sentral stasjonsplassering med nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner, samt jernbanens kulturhistoriske betydning for Hamar. I tillegg vektlegges god og framtidsrettet tilknytning til Rørosbanen – som vi ønsker blir elektrifisert og modernisert og i framtiden kan knyttes til IC-nettet.

Vi takker for at vi fikk muligheten til å sende inn vår høringsuttalelse og ønsker alle lykke til med det videre arbeidet.