Innspill til Nasjonal Transportplan

Hamar formannskap behandlet i dag kommunens innspill til Hedmark fylkeskommunes behandling av transportetatenes grunnlagsnotat for Nasjonal Transportplan (NTP), som skal behandles i Stortinget våren 2017.

original_1478641783_7205472

Hamar Arbeiderparti fikk tilslutning til sitt forslag i formannskapet, hvor også to små endringer fra Venstre og MDG ble tatt med i uttalelsen. Under kan du lese uttalelsen.

"Hamar formannskap uttaler seg til Hedmark fylkeskommune om transportetatenes plangrunnlag for Nasjonal transportplan 2018 – 2019:

I tråd med Mjøsregion nords felles uttalelse bør sammenhengende utbygging av Dovrebanen med dobbeltspor til Lillehammer prioriteres. Hamar formannskap mener det er viktig at utbyggingen gjennom Hamar er klar i 2024, med videre utbygging til Brumunddal i 2026 og Lillehammer i 2030.

Hamar formannskap støtter målet om at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. For å nå målet må ordningen med bymiljøavtaler utvides slik at også mindre byområder omfattes, og det må komme ekstra midler til disse.

For å optimalisere effekten av IC-utbyggingen må det settes av ressurser til lokale satsinger som bygger opp under knutepunktutvikling og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv.

Hamar formannskap støtter at jernbanestrekningen Hamar – Elverum elektrifiseres. Vi mener samtidig at det er viktig å elektrifisere hele Solør- og Rørosbanen. Dette skaper fleksibilitet for avvikling av både person- og godstrafikk på bane.

Hamar formannskap ser det fremtidige behovet for nytt hensettingsområde for togmateriell i Hamarmrådet.

Det må sikres at planlagt utbygging av Rv. 3/25 blir bygget ut så raskt som mulig. Samtidig vil Hamar formannskap peke på viktigheten av at resterende strekning mellom Brenneriroa og Åker må planlegges for utbygging i neste trinn. Her bør alternativer som tunnel eller miljøtunnel gjennom Ridabu vurderes."

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.