Innlegg om norsk jernbanedrift

Listekandidat Magne Mathiassen holdt to innlegg om jernbanedrift på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti. Du kan lese dem i sin helhet her:


Det er store endringer på gang i norsk jernbanedrift, noe som

EØS-avtalen og EUs jernbanepakker 1, 2 og 3 er årsak til. Og hvor en virkning er at det snart ikke er godsbefordring igjen på jernbane. Gods på raumabanen og sørlandsbanen er nedlagt, noe som medfører ca 40 tusen flere trailer lass pr år på våre veger. Hvis denne konkurransen forsetter mot utenlandske lastebilselskaper er Carconett konkurs innen to år.


Nå står EUs jernbanepakke 4 for tur – hvor hele den norske jernbanen kan havne på EU sine hender, og hvor norske politikere blir satt helt på sidelinjen.


- At utvidelsene av antall jernbaneselskaper, med 27 direktører/ selskaper (mot tidligere 1NSB) er meget uheldig. For det første mangler det samordning og samhandling mellom virksomhetene, og disse tiltakene har ikke ført til forbedringer på jernbanen i forhold til oppsatte mål for samfunnet og kundene. Samferdselsministeren snakker om at hver av selskapene skal «spisse sin kompetanse» - problemet er at de snakker ikke sammen – og ingen har det overordnende ansvaret.


Omstillingene i jernbanesektoren handler om sentraliseringer av arbeidsplasser, med de konsekvenser det har for ansatte.


Jernbanepakke 4 som skal behandles i Stortinget nå i vår vil legge jernbanen under ERA, som er et rent EU-byrå der Norge ikke har

medlemmer eller innflytelse.


Jernbanepakke 4 krever at all norsk jernbane skal konkurranseutsettes for all framtid. Stortinget må stemme i mot hele jernbanepakken.


Forsvar arbeidsplassene i jernbanen! Privat drift av jernbanen vil svekke lønns-og arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter for de ansatte. Det ser vi allerede i dag, på de strekninger som er satt ut på anbud og konkurranse.


Jernbaneselskapene vil kunne hente billig arbeidskraft fra andre land gjennom bemanningsselskaper.


Driftsoverskuddet fra jernbane bør gå tilbake staten, ikke til private profittinteresser!


NSBs overskudd på over 700 millioner kroner i året går til å styrke jernbanen. Private jernbaneselskap som vinner anbudskonkurransene, er store aktører som selvfølgelig vil ha overskudd. Og da er det billig er arbeidskraft og høy risiko som gir mest overskudd. Og i verste fall havner i skatteparadiser.


Ifølge Jernbanepakke 4 er det EU-byrået ERA som skal sette standarder og vilkår for sikkerhetssertifikater, forskrifter og opplæring. ERA vil kunne nekte Norge å sette strengere krav dersom de vil virke konkurransevridende.


En av de største konkurrenten til norsk jernbanes godstransport på bane er et av Europas  største lastebilselskaper som heter Girteka.


Disse er etablert i Bergen og har ca 10 000 lastebiler og 20 000 ansatte som kjører i hele Europa.


Dette selskapet blant flere er ute etter å konkurrere om godset på Bergensbanen og Dovrebanen.