Leksefri skole

Ida Olastuen Kornberg stiller som listekandidat til kommunestyret ved høstens valg, og var en av delegatene på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti. Her kan du lese Idas innlegg om leksefri skole:

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg har kommet med forslag om å erstatte hjemmelekser med skolelekser, eller innføre en nasjonal veiledning for lekser.

Den norske skolen har et samfunnsoppdrag, i nært samarbeid og forståelse med hjemmet som det står i den nye overordnede delen av læreplan.

Som lærer har jeg gjennom årenes løp sett at barn som ikke gjør eller får hjelp til lekser hjemme, presterer svakere enn de som får hjelp og støtte. Dette er uavhengig av barnas sosioøkonomiske bakgrunn. Her kan det vises til ulik forskning i begge retninger, jeg har blant annet støttet meg til Professor Thomas Nordahl.

En av Ap sine grunnpilarer
«Bygge sterke lag rundt det enkelte barn». Jeg undrer meg over hvor foreldrene er rundt barnas lagbygging med en leksefri skole. Jeg minner om at det er foreldrene som er ansvarlige for barnas opplæring. Slik jeg ser det vil det være en for stor risiko å utelate en av barnas viktigste støttespillere i deres dannelse. Forskning viser også at der man får hjelp til lekser, oppstår det et bedre hjem-skole samarbeid.

En leksebevisst skole

Lekser og skolearbeid bør gjøres i nært samarbeid med hjem-skole. Som Professor Thomas Nordahl sier bør man kanskje diskutere hva som ligger i leksebegrepet, i stedet for å snakke om leksefri.

Forskning viser at det eneste hjemmearbeidet som har læringseffekt, er lekser som er repetisjon av kjent stoff. Det er ulikt hvor mye tid til repetisjon den enkelte eleven har behov for, og dette er et argument for at repetisjonen bør foregå hjemme og ikke på skolen. Jeg synes at man heller burde ta i bruk ordet leksebevisst skole. En riktig bruk av lekser er viktig for barns læring.

Utjevne sosiale forskjeller og tidlig innsats
Skal man utelate lekser i barne- og ungdomsskolen er jeg svært bekymret for de svakeste i skolen. De svakeste elevene vil i større grad slite med overgangen fra barneskole til ungdomsskolen og ikke minst videregående.

Arbeiderpartiets egen retorikk, hvorfor?
Veier foreldrenes ønske om en roligere ettermiddag og barnas fritidsaktiviteter mer enn læring? Slik jeg ser det er ikke dette forslaget satt opp mot læring, dannelse og livsmestring

Skole og foresatte må fortsatt samarbeide rundt det enkelte barn i forhold til elevenes læring.
 
Kilder:

https://utdanningsforskning.no/artikler/riktig-bruk-av-lekser-er-viktig-for-elevenes-laring/

http://www.ielverum.no/nyheter/nyheter/er-det-behov-for-lekser-

https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/tidsskrifter/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/formalet-med-opplaringen/


Ida Olastuen Kornberg holder innlegg på årsmøtet til Innlandet Arbeiderparti, mars 2019.

Ida Olastuen Kornberg holder innlegg om leksefri skole.