Solidarisk alternativ

Hamar Arbeiderparti, SV og Pensjonistpartiet vil beholde Hamar Naturskole og Lovisenberg skole, og vil skjerme hjemmebasert omsorg fra ytterligere kutt. Samtidig ønsker vi å legge inn midler slik at velkomstklassene blir skjermet mest mulig og at elever som i dag går på voksenopplæringen kan gå sammen med jevnaldrende på Hamar katedralskole.

original

Hamar Arbeiderparti har sammen med SV og Pensjonistpartiet laget et alternativ til rådmannens handlings- og økonomiplan for Hamar kommune 2017 - 2020. Dette ble lagt frem i formannskapsmøtet 15. juni, og skal behandles av kommunestyret 22. juni.

Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker med bakgrunn i egne verdier og politiske prioriteringer å ta inn igjen følgende tiltak som rådmannen har foreslått kuttet:

1) Naturskolen

Vi ønsker at naturskolen skal bestå. Dette er et unikt tilbud i Hamarskolen og en viktig læringsarena som gir Hamars grunnskole-elever kunnskap, respekt og engasjement for natur og miljø. Naturskolen er også en viktig alternativ læringsarena for elever som har behov for et skifte av læringsmiljø.

2) Lovisenberg skole

Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker ikke å legge ned en skole som har blitt rehabilitert for 30 millioner kroner for kort tid tilbake og som er et viktig samlingspunkt i sitt nærmiljø. Det ble i 2010 ble satt i gang et stedsutviklingsprosjekt på Hjellum i regi av kommunen. Der ble det blant annet sett på nye boligområder i tilknytning til skolen. Dette har resultert i at det er solgt 46 mål til en eiendomsutvikler som vil bygge 120-150 nye boliger på Frognerhagan, med byggestart i 2017. Hjellum er et tettsted i vekst og skolen er en viktig suksessfaktor for at dette skal lykkes.

3) Velkomstklassene

I velkomstklassene går elever som nylig er ankommet Norge og som ikke mestrer norsk godt nok til å gå inn i ordinære klasser. Opplæringen fremmer norskspråklig utvikling, slik at elevene skal bli i stand til å følge ordinær opplæring senere. Dette er et meget godt forebyggende tiltak for å sikre den nødvendige integreringen. Vi har ikke skjermet tjenesten fullt ut, men minsket kuttet.

4) Hjemmebasert omsorg

Ved at det i kommunen er venteliste for sykehjemsplass eller plass i omsorgsbolig, er hjemmebasert omsorg allerede sterkt belastet. I kommende handlings- og økonomiplan er det ved å omgjøre dobbeltrom til enkeltrom, også en reell nedgang i antall plasser på sykehjemmene. Vi mener det vil være uklokt å kutte i hjemmebasert omsorg.

Nytt driftstiltak

Vi ønsker at flyktningungdom mellom 16 og 20 år som er bosatt i Hamar kommune får gå sammen med jevnaldrende på videregående skole selv om de ikke har god nok grunnskoleutdannelse. Disse går i dag sammen med voksne på Hamar læringssenter (voksenopplæringen), men ønsker å gå på videregående skole. Vi har lagt inn dette tiltaket fra høsten 2017. Dette gjelder ca. 15 ungdommer.

Tiltak som ikke tas inn

1) Ipad-er til skolene

Til tross for at det er vanskelig å finne støtte i forskning for at digitalisering av skolehverdagen fører til økt kompetanse, er det forståelig å forstå bakgrunnen for et ønske om ipad-er til alle elever. Dette bør dog ikke gå på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen, men tas av skolenes ramme og sees i sammenheng med innsparte midler på mindre kopiering, færre innkjøp av klassesett med bøker og mindre behov for elevpc-er.

2) Styrkning av Kulturskolen

Dette er et tiltak vi gjerne hadde sett gjennomført om det ikke samtidig var store kutt i tjenestetilbudet. Det er et ønske fra oss at man i stedet for økning i budsjettet i Kulturskolen, ser på tilbudet som færre tilbud på en-en instrumenter og flere tilbud som når flere (som i korps, kor, samspillsgrupper og lignende). Det bør også sees på max-tid for hvor lenge en elev kan være elev ved skolen.

Nye innsparingstiltak

• Nedleggelse av en kommunal barnehage til fra høst 2017 (Skjønsberg)

Det er politisk vilje i Hamar for at barnehagene skal bli større enheter. Det var også med i begrunnelsen for vedtak om å starte utbyggingen av Lundbo barnehage. Det var ved inntaket 1.mars ca 60 ledige plasser i barnehagene i Hamar. Selv om det ble gjort en del grep med bl.a nedleggelse av kommunal familiebarnehage, reduksjon av barnegrupper og personalet mm, så er det fortsatt åpne plasser til innflyttere. Men en såpass god kapasitet anbefaler vi nedleggelse av Skjønsberg barnehage legges ned og plassene flyttes til nye Lundbo barnehage fra høsten 2017.

• Ny bilordning – fra leasing av biler til eie

Vedtaket (084/2016) om å gå over fra leasing til å eie og drifte egne biler fører til en innsparing på en million kroner i året.

Verbale forslag

1) Heltid/deltid (ivaretatt i Formannskapets innstilling 15.06.16)

Prosjektet om heltid/deltid har pågått i flere år i Hamar kommune. Kommunen bærer preg av en deltidskultur og mye deltid er uheldig for kvaliteten på tjenestene og gjør det vanskeligere å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft i sektoren. Det gjør også tjenestene dyrere. Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker en større innsats i heltid/deltids –prosjektet og en fast rapportering om dette til kommunestyret. Vi mener det her er mulig både å spare penger og øke kvaliteten på tjenestetilbudet.

2) Bruk av penger til vikarer (ivaretatt i Formannskapets innstilling 15.06.16)

Det er ca. 500 vikarer på lønningslisten til Hamar kommune hver måned. I 2015 brukte kommunen 84 millioner kroner på sykevikarer/vikarbyråer. Det brukes dermed enormt mye både tid og ressurser på å skaffe vikarer og på å betale vikarer og vikarbyråer. Innen hjemmebasert omsorg fører dette også til en stor belastning på brukerne fordi det stadig er nye vikarer. Vi ber rådmannen se på hvordan man i samarbeid med tillitsvalgte kan jobbe for å få ned vikarbruken både ved bruk av økte stillingshjemler, men også med bruk av vikarpool og/eller andre løsninger.

3) Ivaretagelse av Friskliv Senior

Nytteverdien i det forebyggende arbeid som Friskliv Senior gjør er både viktig for de eldre som er brukergruppen, for de frivillige som deltar og det er kostnadsbesparende for kommunen på sikt ved at eldre holder seg i aktivitet. Det er viktig for Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti at det med lavere bemanning i Frisklivsentralen ikke svekker tjenestetilbudet til de eldre som har god nytte av tilbudet. Selv om vi har forståelse for at samordning i Frisklivssentralen er nødvendig og ressurssparende, ber vi rådmannen om å sikre at ingen eldre mister aktivitetsskapende tilbud som kan føre til passivitet, dårligere livskvalitet og dermed økt risiko for tidligere bruk av pleie og omsorgstiltak.

4) Kirkens sosialtjeneste – BARM og Værestedet Arbeideren

Vi ber rådmannen i sine forhandlinger med Hamartiltakene før ny avtale igangsettes 01.01.17 sikre at hverken BARM eller Værestedet Arbeideren blir nedlagt. Begge disse tiltakene har store deler av finansieringen sin fra Helsedirektoratet, men dette forutsetter lokal finansiering. Værestedet har en årlig omsetning på rundt 3 millioner kroner hvor Helsedirektoratet bidrar med 1.4 mill via Kirkens Sosialtjeneste sentralt.

Dette er lavterksel- tilbud for de aller svakeste som må ivaretas på en trygg måte.

Her kan du se hele forslaget vårt.