Spørsmål til Jernbaneverket

Medlemsmøtet satte i desember ned en arbeidsgruppe i Hamar Arbeiderparti som har sendt et brev til Jernbaneverket med spørsmål som er viktige å få svar på i den videre avklaringen rundt trasealternativer.

original_1478639018_7854397

Her kan du lese brevet som helhet:

Spørsmål til besvarelse i forbindelse med InterCity-prosjektet Sørli - Brumunddal

Vi viser til epost fra Hamar Arbeiderparti til Jernbaneverket v/ Sverre Setvik og Hedda Nossen 21. desember 2015, med påfølgende svar datert 4. januar 2016.

Hamar Arbeiderparti føler behov for å stille noen oppklarende spørsmål til Jernbaneverket i forkant av den videre prosessen som er varslet i februar/mars om utsiling av ytterligere traseer gjennom Hamar.

Ettersom Jernbaneverket ikke ønsker møter med de politiske partiene separat, men ønsker å holde den politiske dialogen direkte med formannskapet og kommunestyret i Hamar, ber vi om at Jernbaneverket svarer på følgende spørsmål fra Hamar Arbeiderparti.

1. Hvis JBV vurderer at åpen løsning Hamar vest bør være med til sluttvurderingen, vil dette da bety at tunellalternativene i vest skrelles vekk i optimaliseringen i februar? Begrunnelsen for spørsmålet er at Hamar Arbeiderparti er bekymret for at valgalternativene i vest kan bli skrellet vekk for tidlig.

2. Ligger det som et krav eller et ønske fra departementet at JBV og de tre kommunene må være enige om trase for å få plass i NTP 2018-2027 for at dobbeltsporet jernbane kommer til Hamar i 2024?

3. Kote 128 er over 200 års flom. Vi ber om begrunnelsen for å bygge ny trasé etter kote 128. Spørsmålet stilles fordi vi ser at sikringshøyder større enn etablerte flomnivåer kan gi Hamar dårligere løsninger enn det som synes naturlig.

4. Hva tenker JBV om valg av ulike stasjonsplasseringer i forhold til lokale og nasjonale føringer for knutepunktutvikling?

Spørsmålet stilles blant annet fordi det er uavklart hvilke kostnader som må bæres av JBV og hvilke kostnader som Hamar kommune må ta. Spørsmålet stilles også fordi Hamar Arbeiderparti er opptatt av byutvikling i de ulike alternativer og mener at dette vil ha betydning for partiets vurderinger.

5. I hvilken grad vil JBV vektlegge at forslaget til kommunedelplan har mulighet til å oppnå enstemmighet i kommunestyret?

Spørsmålet stilles fordi det er en oppfatning i enkelte kretser at det er mulighet til å presse JBV til å fremme forslag ut fra stemningen i Hamar kommunestyre.

6. Hvordan er dialogen med Hamar kommune for å komme frem til en akseptabel løsning?

Spørsmålet stilles fordi Hamar Arbeiderparti ikke lenger har samme tilgang til operative kanaler mellom kommunen og JBV.

7. JBV ønsker elektrifisering av Solør- og Rørosbanen. Hvilken innvirkning har denne prosessen på framdriften av dobbeltspor på Dovrebanen og stasjonsplassering i Hamar?

Spørsmålet stilles fordi Hamar Arbeiderparti ønsker elektrifisering av Rørosbanen (Solør) og håndteringen av framtidig godstrafikk på Dovrebanen og på Hamar stasjon.

8. Hvilke økonomiske beregninger er foretatt på de ulike traseene?

Spørsmålet stilles fordi en optimalisering spesielt i vest, må begrunnes i de viktigste valgkriterier, hvor økonomi oppfattes som sentralt.

Oppfordring i det videre løp:

- JBV må arbeide videre med alternativer i de tre korridorer som «Hamarsamfunnet» mener bør være med i sluttvurderingen inn mot forslag til kommunedelplan. Slik dette framstår i dag er det viktig at det ikke skrelles vekk alternativer i korridor vest uten at dette er begrunnet i en sammenlignende vurdering.

- JBV må så raskt som mulig visualisere alternativene i 3D og fra bakkenivå. Det er fornuftig at det ikke foretas ytterligere avskrelling av alternativer før de viktigste kriterier for valg er vurdert, kommunisert og visualisert.

Hamar Arbeiderparti ber JBV å «skynde seg langsomt» i det videre løp. Dette innebærer at Hamar Arbeiderparti signaliserer en sterk vilje til å få dobbeltsporet til Hamar i 2014. Samtidig stiller vi krav til JBV om å arbeide for en løsning som både kan plassere dobbeltsporet i NTP 2018-2027, og få tilstrekkelig oppslutning i kommunestyret i Hamar.


Du kan også lese om saken i Hamar Arbeiderblad 16. januar 2016.